Get the picture: Основните права

22.05.2018

Това бе крайъгълен камък в еволюцията на ЕС - обвързващ набор от основни права за всички граждани. Не ви е много ясно какви са правата ви? Една картина е колкото 1000 думи!

Текст в писмен вид: